پایگاه آموزش

آموزش های مورد نیاز مهندسان عمران !

تحلیل بار متحرک در نرم افزار sap2000

تحلیل بار متحرک در نرم افزار sap2000
در این مطلب تحلیل بار متحرک در نرم افزار sap2000 با استفاده از این نرم افزار بار متحرک  ( عبور کامیون روی پل ) تحلیل می شود. این پل در نرم افزار مدل می شود و خط تأثیر و ل...
بیشتر بخوانید