دکتر داود رضا عرب
  • کتاب مهندسی ارزش

    جناب دکتر داود رضا عرب جهت تفهیم بیشتر دانش مهندسی ارزش کتاب تالیفی خودشان با نام «آشنایی با مهندسی ارزش» ...

    جناب دکتر داود رضا عرب جهت تفهیم بیشتر دانش مهندسی ارزش کتاب تالیفی خودشان با نام «آشنایی با مهندسی ارزش» را که با همکاری موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا در تابستان 1389 به چاپ رسانده اند را برای ...

    بیشتر بخوانید