نویفرت
  • کتاب نویفرت ۲۰۰۸

    کتاب نویفرت از کتاب هایی است که هر دانشجوی معماری هر ترم گذرش به این کتاب می افتد و در کل می شود گفت که د ...

    کتاب نویفرت از کتاب هایی است که هر دانشجوی معماری هر ترم گذرش به این کتاب می افتد و در کل می شود گفت که دانشجوی رشته معماریی نیست که هر ترم با این کتاب سر و کار نداشته باشند. اما دانشجویان عمران چی... ...

    بیشتر بخوانید