پروژه کارآفرینی
  • طرح تجاری پرورش قارچ

    درس کارآفرینی به تازگی جزوء دروس احتیاری رشته های مهندسی قرار گرفته است. در این درس باید یک طرح تجاری بنو ...

    درس کارآفرینی به تازگی جزوء دروس احتیاری رشته های مهندسی قرار گرفته است. در این درس باید یک طرح تجاری بنویسید که به صورت استاندارد باشد. این طرح تجاری کار خودم است که در این درس و بر اساس استاندارد ها ...

    بیشتر بخوانید